preloader
Bize Ulaşın
Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde
No:15 Torbalı
İzmir / TÜRKİYE
İletişim Bilgileri
Telefon +90 232 863 41 64 (pbx)
Faks +90 232 863 41 67
E-Posta info@doganaytugla.com

Gizlilik Politikası

Doğanay Toprak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

 

Veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekli ve yeterlidir;

Başvuru

Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

 

Zarfın üzerine “Kişisel

(Başvuru sahibinin

Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde No:15

Torbalı / İzmir / TÜRKİYE

Verilerin Korunması Kanunu

Bizzat gelerek

 

Kapsamında Bilgi Talebi”

Kimliğini tevsik

 

Yazılacaktır.

Edici belge ile

   

Başvurması)

   

Noter vasıtasıyla

 

Tebligat zarfına “Kişisel

Tebligat

 

Verilerin Korunması Kanunu

 

Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde No:15

Torbalı / İzmir / TÜRKİYE

Kapsamında Bilgi Talebi”

   

Yazılacaktır.

“Güvenli

info@doganaytugla.com

E-postanın konu kısmına

Elektronik imza”

 

“Kişisel Verilerin Korunması

Ile imzalanarak

 

Kanunu Bilgi Talebi”

Kayıtlı Elektronik

   

Posta (KEP)

   

Yoluyla

   

 

Başvuruda, Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KVKK madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak; 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Cep Telefonu:

E- Posta (belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:

 

 

BEYAN

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.

 

Tarih:

Adı Soyadı:

İmza:

KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU'NU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

bizi instagramda takip etmeyi unutmayın