preloader
Bize Ulaşın
Pamukyazı Mahallesi 8. Cadde
No:15 Torbalı
İzmir / TÜRKİYE
İletişim Bilgileri
Telefon +90 232 863 41 64 (pbx)
Faks +90 232 863 41 67
E-Posta info@doganaytugla.com

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Yönetim Kurulutarafından onaylanmıştır.

Yürürlük Tarihi: 16/05/2022

İÇİNDEKİLER

 • KISALTMALAR VE KAVRAMLAR
 • 1. GİRİŞ
  • 1.1. Amaç
  • 1.2. Kapsam
  • 1.3. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması
 • 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
  • 2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
   • 2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
    • 2.1.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler
    • 2.1.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler
   • 2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
   • 2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
  • 2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Veri Sorumlusu’na İleteceği Kanalların Yaratılması ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi
  • 2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
  • 2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi
 • 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
  • 3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
   • 3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
   • 3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
   • 3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
   • 3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
   • 3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
  • 3.2. Kişisel Verilerin, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme
  • 3.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
  • 3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
  • 3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması
   • 3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması Şartları
   • 3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
  • 3.6. Kişisel Verilerin Yurt dışına Aktarılması
   • 3.6.1. Kişisel Verilerin Yurt dışına Aktarılması Şartları
   • 3.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt dışına Aktarılması
 • 4. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ
  • 4.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu
  • 4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  • 4.3. Kişisel Verilerin Saklanması
   • 4.3.1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
   • 4.3.2. Kişisel Verilerin Saklanmasında Sorumluluk ve Görev Dağılımları
   • 4.3.3. Saklama Ortamları
 • 5. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
 • 6. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
 • 7. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
  • 7.1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
   • 7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
    • 7.1.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
    • 7.1.1.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
    • 7.1.1.3. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
    • 7.1.1.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
    • 7.1.1.5. Veri Sorumlusu’nun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
    • 7.1.1.6. Kişisel veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
    • 7.1.1.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
    • 7.1.1.8. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
   • 7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
  • 7.2. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri
   • 7.2.1. Veri Sorumlusu Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti
   • 7.2.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi
   • 7.2.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması
   • 7.2.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık
   • 7.2.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
   • 7.2.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi
   • 7.2.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı
 • 8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI
 • 9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ
  • 9.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
   • 9.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
   • 9.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
   • 9.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
   • 9.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
  • 9.2. Veri Sorumlusu’nun Başvurulara Cevap Vermesi
   • 9.2.1. Veri Sorumlusu’nun Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
   • 9.2.2. Veri Sorumlusu’nun Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler
   • 9.2.3. Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
 • 10. VERİ SORUMLUSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

KISALTMALAR VE KAVRAMLAR

KVKK/Kanun7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
GDPREU (Avrupa Birliği) General Data Protection Regulation
Anayasa9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Veri İşleyenVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu dışında ve veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişi.
Veri Sahibi/İlgili KişiDOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve/veya DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bağlı olduğu Veri Sorumlusu/iştiraklerinin, Kişi/İlgili Kişiler içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. İşbu Politika nezdinde DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bilgileri bundan sonra Veri Sorumlusu olarak anılacaktır.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Saklama/Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri)Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Periyodik İmhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Yönetmelik28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
KVK Kurulu / KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK KurumuKişisel Verileri Koruma Kurumu
PolitikaVeri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
Türk Ceza Kanunu12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
Aydınlatma YükümlülüğüVeri sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesinde ilgili kişilere; Veri Sorumlusu’nun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kvkk 11. maddesinde sayılan ilgili kişinin hakları konusunda bilgi vermesi.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından oluşturulan, veri sorumlularının kayıt oldukları, veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri veri kayıt sistemidir.

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Veri Sorumlusu olarak, Anayasal bir hak olarak düzenlenen, kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması konusunda, sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem veriyoruz.

Bu politikanın amacı DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verileri 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlemesini ve korumasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

Bu şekilde Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

1.2. Kapsam

Bu politika, DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmamaktadır.

Politika Kapsamında Verileri İşlenen Kişi Grupları
Çalışan
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Hissedar/Ortak
Ziyaretçi
Veli / Vasi / Temsilci
Stajyer
Habere konu kişi
Çalışan Adayı
İnternet Sitesi Ziyaretçi
Kamu Görevlisi
Bayi Yetkilisi
Santral – Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Dava, İcra Dosyası Tarafı
Doktor
İşyeri Hekimi

İşbu Politika’nın uygulama kapsamının tamamı, yukarıda belirtilen ilgili kişi grubu kategorilerinde yer alan kişisel veri sahiplerinin tümünü kapsayacağı gibi; bir kısım hükümleri yalnızca belirli ilgili kişi gruplarına yönelik olabilecektir.

Bu politika, Veri Sorumlusu tarafından, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.

1.3. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

İşbu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda ulusal mevzuatta yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler ve veri güvenliği ilkeleri öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu olarak yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Veri Sorumlusu, kişisel veri gizliliğine tabi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilere hukuka aykırı erişimi engellemek, kayıp ve tahribatını önlemek, güvenli ortamlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

2.1.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri gizliliğine tabi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilere hukuka aykırı erişimi engellemek, kayıp ve tahribatını önlemek, güvenli ortamlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Tedbirler
Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır
Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır
Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır
Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır
Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır

2.1.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri gizliliğine tabi olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilere hukuka aykırı erişimi engellemek, kayıp ve tahribatını önlemek, güvenli ortamlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

İdari Tedbirler
Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur
Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır
Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur
Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır
Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır
İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir
Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir
Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır
Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır
Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır
Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir
Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Kişisel verilerin korunması planlamasını oluşturan kanuni düzenlemelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tedbir denetiminin sonuçları, Veri Sorumlusu’nun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Veri Sorumlusu’nun, işlediği kişisel verileri yetkisiz erişime, yasa dışı işlenmesine, ifşasına, kaybına, değiştirilmesine karşı koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla yetkisiz başkaları tarafından elde edilmesi, kullanılması halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Veri Sorumlusu’na İleteceği Kanalların Yaratılması ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi

Veri Sorumlusu, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Veri Sorumlusu olan tarafımıza iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre başvuru en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret başvuran veri sahibinden alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile birtakım hassas kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Veri Sorumlusu tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Veri Sorumlusu bünyesinde gerekli denetimler sağlanmakta konuya ilişkin ayrıca bir Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası oluşturulmaktadır.

2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Veri Sorumlusu’nun iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

Veri sorumlusu’nun iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Veri Sorumlusu’na raporlanmaktadır. Veri Sorumlusu bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Veri Sorumlusu olarak tarafımızca, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak gerçekleştirilen eğitimler güncellenmekte ve yenilenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Veri Sorumlusu, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Veri Sorumlusu, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Veri Sorumlusu, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Veri Sorumlusu, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacı dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Veri Sorumlusu; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Veri Sorumlusu, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Veri Sorumlusu kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Veri Sorumlusu kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Veri Sorumlusu, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Veri Sorumlusu tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Veri Sorumlusu tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

3.2. Kişisel Verilerin, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Veri Sorumlusu bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

3.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Veri Sorumlusu ve KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Veri Sorumlusu bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Veri Sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken 6698 sayılı Kanun, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tebliği ile Kurum internet sayfasında yayınlanmış olan Kurul kararları ve Kurumca hazırlanmış olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberine göre hareket etmektedir.

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusu tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Veri Sorumlusu tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından ayrıca bir politika Veri Sorumlusu tarafından oluşturulmaktadır.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Veri Sorumlusu bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması Şartları

Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise
 • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

3.6. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Veri Sorumlusu hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Bilişim hizmeti sunan firma uygulamalarının günümüzde yaygın olarak kullanılması sonucu anlık ileti ya da online iletişim kanalları üzerinden iletişimin kurulması yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar üzerinden olmaktadır. Bu nedenle bu platformlar aracılığı ile verilerin yurtdışına aktarılması söz konusudur.

Veri Sorumlusu tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusu’nun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Veri Sorumlusu bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.6.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Şartları

Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusu’nun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Veri Sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise

3.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

veya

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında aktarım yapılabilecektir.

4. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

Veri Sorumlusu KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Veri Sorumlusu nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri KategorizasyonuAçıklama
Kimlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler)
Mesleki Deneyim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; (Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi veriler. )
İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler)
Özlük BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (; Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri)
İşlem Güvenliği BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Veri Sorumlusu’nun teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen IP Adres bilgileri, İnternet Sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel veriler)
Risk Yönetimi BilgileriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler.)
Müşteri İşlem BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler. )
Pazarlama BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler)
Lokasyon VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ; (kişisel veri sahibinin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya çalışanların araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.)
Görsel/İşitsel BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; (fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler)
Finansal BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler)
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler. )
Fiziksel Mekân Güvenlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.)
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri BilgileriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Veri Sorumlusu’nun ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin adli sicil kaydı gibi verileri )
Sağlık BilgileriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; (Veri Sorumlusu’nun iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Veri Sorumlusu ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Veri Sorumlusu’nun ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri)
Araç BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen (veri bilgileri)gibi verileri.
Çalışan Aile Bireyi ve Yakını BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen (veri bilgileri)gibi verileri.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Sorumlusu KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Veri Sorumlusu ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Veri Sorumlusu tarafından işlenmesi
 • Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesinin Veri Sorumlusu veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 • Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

İşleme Amaçları
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ürün/ Hizmet Kabul ve Doğrulama Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Çevre Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Mesleki Başarı ve Ödül Belgelerinin Sunumu
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Personel Devam Kontrol Sisteminin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanması

4.3.1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Veri Sorumlusu, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Veri Sorumlusu tarafından belirlenen saklama süreleri aşağıda belirtilmiştir:

Veri KategorisiSaklama Süresi
Kimlikİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Mülkiyetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl Şirketin Sona Ermesi-Feshi-Tasfiyesinden İtibaren 10 Yıl Pandemi Bitimi İtibari İle 6 ay 1 Yıl
Mesleki Deneyimİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl 1 Yıl
İletişimİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Mülkiyetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl Şirketin Sona Ermesi-Feshi-Tasfiyesinden İtibaren 10 Yıl Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl 1 Yıl
Özlükİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl 1 Yıl
İşlem Güvenliğiİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Risk Yönetimiİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Müşteri İşlemİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
PazarlamaHukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
LokasyonHukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Görsel ve İşitsel Kayıtlarİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Finansİşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Şirketin Sona Ermesi-Feshi-Tasfiyesinden İtibaren 10 Yıl Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Araç Bilgisiİş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Mülkiyetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl
Hukuki İşlemİş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Fiziksel Mekân Güvenliğiİş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik TedbirleriHukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl 1 Yıl
Sağlık Bilgileriİş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl Pandemi Bitimi İtibari İle 6 ay 1 Yıl
Çalışan Aile Bireyi ve Yakını Bilgisiİş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Bu kapsamda kişisel veriler Kanunlar çerçevesinde öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan asgari saklama süreleri kadar saklanmaktadır:

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Veri Sorumlusu’nun o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Veri Sorumlusu’nun uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Veri Sorumlusu’na ait Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Veri Sorumlusu’nun belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Veri Sorumlusu’na yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4.3.2. Kişisel Verilerin Saklanmasında Sorumluluk ve Görev Dağılımları

Veri Sorumlusu’nun tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının artırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

4.3.3. Saklama Ortamları

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Saklama Ortamları
Arşiv Dolabı
Server
Arşiv Odası
Bilgisayar
İşletme Sunucusu
Kağıt
Kilitli Arşiv Dolabı
Yazılım Programı – Yurtiçi
Yurtdışı E-posta Sunucusu
Yurtdışı Sunucu
Klasör
Excel Programı
Şifreli Dosya
Yurtiçi E-posta Sunucusu
Yurtiçi Sunucu
Erişim Kısıtlı Dosya
Şirket İçinde Bulunan Server
Kontrollü Bölgede Çift Kilitli Dolap
Hard Disk
Sabit Disk
Defter
Flash Bellek
Online Yedekleme Lokasyonu

5. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi ve AçıklamasıVeri Sahibinin İşlenen Kişisel Verileri Kategorisi
Çalışan
(Veri Sorumlusu ile arasında iş sözleşmesi olan gerçek kişiler)
Kimlik
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
(Veri Sorumlusu ile ileride oluşacak hukuki ilişkiye temel olmak üzere Veri Sorumlusu iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Veri Sorumlusu’nun iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler)
Kimlik
Tedarikçi Yetkilisi
(Veri Sorumlusu’na tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan Veri Sorumlusunu temsile yetkili gerçek kişiler)
Kimlik
Tedarikçi Çalışanı
(Veri Sorumlusu’na tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan Veri Sorumlusu ile aralarında iş sözleşmesi bulunan gerçek kişiler)
Kimlik İletişim
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
(Veri Sorumlusu ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Veri Sorumlusu iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Veri Sorumlusu’nun iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler)
İletişim Kimlik
Hissedar/Ortak
(Veri Sorumlusu’nun hissedarı gerçek kişiler)
Kimlik
Ziyaretçi
(Veri Sorumlusu’nun sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler)
Kimlik İletişim Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Veli / Vasi / Temsilci
(Veri Sorumlusu ile hukuki ilişki içinde olan gerçek veya tüzel kişilik adına hareket etmeye yetkili kişi/kişiler)
Kimlik Finans
Stajyer
(Veri Sorumlusu’na stajyerlik ilişkisi içinde olan gerçek kişiler)
Kimlik İletişim
Habere konu kişi
(Hakkında haber yapılan kişi)
Kimlik İletişim Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Çalışan Adayı
(Veri Sorumlusu’na herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Veri Sorumlusu incelemesine açmış olan gerçek kişiler)
Kimlik İletişim Özlük Mesleki Deneyim Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
İnternet Sitesi Ziyaretçi
(Diğer kişi grupları)
Kimlik İletişim İşlem Güvenliği
Kamu Görevlisi
(Diğer kişi grupları)
Kimlik
Bayi Yetkilisi
(Diğer kişi grupları)
Kimlik Finans Risk Yönetimi İletişim
Santral – Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı
(Diğer kişi grupları)
Kimlik İletişim
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
(Diğer kişi grupları)
Kimlik İletişim Mesleki Deneyim
Dava, İcra Dosyası Tarafı
(Diğer kişi grupları)
Kimlik İletişim
Doktor
(Diğer kişi grupları)
Kimlik Mesleki Deneyim
İşyeri Hekimi
(Diğer kişi grupları)
Kimlik Mesleki Deneyim

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

6. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan veri kategorisi bazındaki aktarma sebepleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı alıcı gruplarına aktarabilir:

Veri Kategorisi Aktarım SebebiAlıcı Grubu
YurtiçiYurtdışıYurtiçiYurtdışı
Kimlikİdare Talebi Mahkeme EmriTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Herkese Açık Hukuk Müşaviri Şirket Vekili, Mali Müşavir Mali Müşavir – Muhasebe Hissedarlar MüşteriTedarikçiler Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Müşteri
Mesleki DeneyimYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hukuk Müşaviri Tedarikçiler Mali Müşavir – Muhasebe
İletişimYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tedarikçiler Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Herkese Açık Şirket Vekili, Mali Müşavir Mali Müşavir – Muhasebe Hukuk Müşaviri HissedarlarTedarikçiler Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Müşteri
Özlükİdare Talebi Mahkeme EmriYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tedarikçiler
İşlem GüvenliğiTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Risk YönetimiTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Müşteri İşlemTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel KişileriTedarikçiler Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Müşteri
PazarlamaTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
LokasyonTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Görsel ve İşitsel KayıtlarTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Herkese Açık Hukuk Müşaviri Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri MüşteriTedarikçiler Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
FinansYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tedarikçiler Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Mali Müşavir – Muhasebe Hissedarlar Hukuk MüşaviriTedarikçiler
Araç BilgisiTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Hukuk Müşaviri
Hukuki İşlemTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Fiziksel Mekân GüvenliğiTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik TedbirleriTedarikçiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Sağlık BilgileriYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tedarikçiler Hukuk Müşaviri Mali Müşavir – Muhasebe
Çalışan Aile Bireyi ve Yakını BilgisiYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tedarikçiler

Yukarıda belirtilen aktarımda bulunulan alıcı gruplarının tanım ve kapsamı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerVeri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı
TedarikçilerVeri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerini yürütürken Veri Sorumlusu’nun emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Veri Sorumlusu’na hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili mevzuat hükümlerine göre Veri Sorumlusundan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı tüm bakanlıklar, adli, idari kurum ve kuruluşlar ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yerel Mahkemeler ve diğer T.C. Mahkemeleri, TBMM daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesi, diğer idari ve mali kaza kurumları, İçişleri Bakanlığına bağlı Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Müdürlükleri, İlgili ülke Konsoloslukları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Maliye Bakanlığı’nın tüm merkez ve taşra teşkilat ve birimleri, Gümrük Müdürlükleri ve Başmüdürlükler, SGK, Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Tüm Kamu Bankaları ve velhasıl diğer her türlü yetkili kamu kurum ve kuruluşları)
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileriİlgili mevzuat hükümlerine göre Veri Sorumlusundan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri veya gerçek kişiler
Herkese AçıkVeri Sorumlusu’nun bilgi sunduğu tüm özel hukuk kişileri veya gerçek kişiler
HissedarlarVeri Sorumlusu’nun hissedarı gerçek kişiler

7. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

7.1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

7.1.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın 7.1.1.2 – 7.1.1.8’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Veri Sorumlusu tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

7.1.1.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

7.1.1.3. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

7.1.1.5. Veri Sorumlusu’nun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri Sorumlusu, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.6. Kişisel veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

7.1.1.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.8. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir.

7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusu tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

7.2. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Veri Sorumlusu tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Veri Sorumlusu tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Veri Sorumlusu binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Kameralar iç alan ve dış alan kameraları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç alan kameraları; lavabolar, odalar, soyunma kabinleri, oda içleri hariç olmak üzere, doğrudan çalışan ya da ziyaretçilerimizi çekmeyecek açı ile konumlandırılmıştır. Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir

7.2.1. Veri Sorumlusu Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Bu bölümde Veri Sorumlusu’nun kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Veri Sorumlusu, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Veri Sorumlusu’nun ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

7.2.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Veri Sorumlusu tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Veri Sorumlusu, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

7.2.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Veri Sorumlusu tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Veri Sorumlusu, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Veri Sorumlusu tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Veri Sorumlusu internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

7.2.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Veri Sorumlusu tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

7.2.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Veri Sorumlusu tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

7.2.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Veri Sorumlusu’nun, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.3. maddesinde yer verilmiştir.

Güvenlik kamerasından elde edilen görüntü kayıtları, silinme süresinden önce ceza soruşturmasına delil teşkil ettiğinin anlaşılması halinde, ceza soruşturmasına delil teşkil ediyorsa adli makama sunuluncaya kadar saklanmaktadır.

Güvenlik kamerasından elde edilen görüntü kayıtları, silinme süresinden önce hukuki uyuşmazlığa delil teşkil ettiğinin anlaşılması halinde 10 yıl saklanmaktadır.

7.2.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Veri Sorumlusu çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Veri Sorumlusu, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Veri Sorumlusu’nun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu çerçevede:

 • İşlemeye esas sözleşmenin sona ermesi veya hükümsüzlüğü,
 • Açık rızaya bağlı işleme faaliyetlerinde rızanın geri alınması,,
 • Veri Sahibinin silme-yok etme-anonim hale getirme başvurusunda bulunması ve bu başvurunun kabulü,
 • Veri Sahibinin başvuruda bulunması ve bu başvurunun reddi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek talebin karşılanması gerektiğine ilişkin karar,
 • Saklama süresinin sona ermesi,
 • Veri Sorumlusu bünyesinde gerçekleştirilen periyodik imha işlemleri,

neticesinde Veri Sorumlusu topladığı Kişisel Verileri silmekte, imha etmekte veya anonim hale getirmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi bakımından Veri Sorumlusu detaylı olarak Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrıca bir politika oluşturmaktadır.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

9.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

9.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 9.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 9.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Veri Sorumlusu’na ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 • www.doganaytugla.com adresinde bir örneği bulunan veya PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR adresinden temin edebileceğiniz formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Veri Sorumlusu’nun PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR adresine iletilebilirsiniz.
 • www.doganaytugla.com adresinde bulunan veya PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR adresinden temin edebileceğiniz formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun doganaytoprak@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

9.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Veri Sorumlusu’nun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

9.2. Veri Sorumlusu’nun Başvurulara Cevap Vermesi

9.2.1. Veri Sorumlusu’nun Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 9.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Veri Sorumlusu’na iletmesi durumunda Veri Sorumlusu talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

9.2.2. Veri Sorumlusu’nun Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Veri Sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Veri Sorumlusu, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

9.2.3 Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Veri Sorumlusu aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

10. VERİ SORUMLUSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Veri Sorumlusu, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikalar da oluşturabileceği gibi çalışanlar başta olmak üzere belli kişi gruplarına yönelik olarak ayrıca başka politikalar da oluşturmaktadır.

Veri Sorumlusu’nun iç kullanıma yönelik alt politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Veri Sorumlusu’nun yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

KVKK Politikamızı incelediğiniz teşekkür ederiz.

DOĞANAY TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞANAYPRES İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

doganaytoprak@hs01.kep.tr

PAMUKYAZI MAH. 8. CAD. NO:15 TORBALI/İZMİR

02328634164

info@doganaytugla.com

www.doganaytugla.com

bizi instagramda takip etmeyi unutmayın